Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

Nestaa
3103 089f
Reposted fromspider-mother spider-mother viaunknown6 unknown6
Nestaa
4076 bebb
Nestaa
4074 40f2
Nestaa
4063 293e
Nestaa
4047 5ef0
Nestaa
Wszystkie, nawet najmniej znaczące z pozoru decyzje mogą całkowicie odmienić losy ludzi. Do zmiany losu wystarczy mały, malutki kamyczek, o który ktoś się potknie i nawet go nie zauważy
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamdjg mdjg
Nestaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Nestaa
Nestaa
Reposted fromthenewyork thenewyork
Nestaa
Reposted fromthenewyork thenewyork
Nestaa
Reposted fromthenewyork thenewyork
0266 697b
Reposted fromtron tron viahogwarts hogwarts

July 03 2015

Nestaa
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viablaxkseoul blaxkseoul
Nestaa
Nestaa
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viamdjg mdjg
Nestaa
Nestaa
8332 56bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamdjg mdjg
Nestaa

Plan jest taki, by zapominać o Tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.


— Ochocki, Vithren
Reposted frombzdura bzdura viamdjg mdjg
Nestaa
0106 c983
Nestaa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaayame ayame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl